عمری مسلمان بوده ام ...

برای شما

حال ترک اسلامتان گفته و کافرتان شده ام!

برای

رضای

خدا